Scholengroep VOvA

Ons onderwijsinitiatief maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna: VOvA). Het VOvA heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen. Op www.vova.nl staat een overzicht van onze locaties met hun aanbod, evenals de contactgegevens.

Onze missie
De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk jongeren uit Amsterdam de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken (empowerment), en ze diplomagericht op te leiden. Wij bieden de beste kansen op de beste toekomst, voor elke jongere in Amsterdam.

Onze visie
Wij geloven dat de mens zijn eigen bestemming bepaalt en in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm geeft aan zijn toekomst. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route. Onze opleidingen dienen daarom niet alleen goede onderwijsproducten aan te bieden, maar leerlingen ook optimaal te begeleiden bij hun leerroute.

Onze ambities

 1. Compleet en samenhangend aanbod van kwalitatief en diplomagericht onderwijs.
 2. Didactische aanpak die de leerling kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk maakt.
 3. Maximale kansen op op- en doorstroom naar de beste plek in het vervolgonderwijs.
 4. Authentieke en veilige scholen met een leercultuur die bij de leerling past en waarin hij zich het beste kan ontwikkelen.

Contacten met derden
Het VOvA heeft vanzelfsprekend sterke contacten met het vervolgonderwijs: MBO, HBO, WO. Ook onderhouden onze scholen goede contacten met de omgeving en het bedrijfsleven. Er zijn contacten met jeugdzorg, zorg- en welzijnsinstellingen. Wanneer de school de juiste zorg niet kan bieden, kan de school doorverwijzen.

Daarnaast neemt het VOvA deel aan verschillende schooloverstijgende overleggen, ondermeer:

 • Het Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO)
 • VO Regiobestuur Amsterdam en het schoolleidersplatform van de VO-raad
 • Het bestuur Samenwerkingsverband
 • Overkoepelende expertgroep Samenwerkingsverband
 • Het Samenwerkingsverband Amsterdam
 • Directeurenoverleg Amsterdam Noord (DOVAN)
 • Directeurenoverleg Amsterdam Centrum/Zuid
 • Directeurenoverleg Amsterdam Oost
 • Directeurenoverleg Amsterdam West
 • Directeurenoverleg havo en vwo scholen
 • Het Samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Amsterdam SPA
 • Het stedelijk overleg nevenvestiging zorg
 • Platform Masterplan Techniek Amsterdam
 • Overleg met categorale gymnasia / vwo-scholen

Klachtenregeling
Klachten over een beoordeling, begeleiding of de gang van zaken in de klas of in de school worden door de leerling of ouder(s) eerst met de mentor besproken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de teamleider om tot een oplossing te komen.
Als u met de mentor en de teamleider niet tot een oplossing komt, dan kunt u een gesprek aanvragen met de directie van het VOvA. Als deze weg van intern overleg niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend bij de interne klachtencommissie. U kunt zich schriftelijk met een formele klacht wenden tot de directie van het VOvA. Contactgegevens vindt u achter in deze gids. Een exemplaar van de klachtenprocedure kunt u verkrijgen bij de teamleider.

Contactgegevens

Directie VOvA 
directielid/voorzitterMevr. C.E.M. Neuhaus
directielidMevr. S. Newalsing
postadresPostbus 7878, 1008 AB Amsterdam
bezoekadresBetuwestraat 27, 1079 PR Amsterdam
Vertrouwenspersoon 
voor leerlingen VOvA 
naamMevr. J. Mertens
postadresPostbus 7878, 1008 AB Amsterdam
telefoon(020) 579 71 00

Plaats een reactie